accessed

ترجمه مقاله تحلیل عددی یک خاکریز واقع بر روی خاک‌های نرم با در نظر گرفتن تغییرمکان‌های بزرگ

تحلیل عددی یک خاکریز واقع بر روی خاک‌های نرم با در نظر گرفتن تغییرمکان‌های بزرگپائولو جِی. وندا اولیویرا، اوئیس جِی.ال. لموسگروه مهندسی عمران، دانشگاه کویمبرا، پرتغالچکیدهرفتار یک خاکریز که روی یک خاک نرم در کشور پرتغال ساخته شده، با در نظر گرفتن مصالح و غیرخطی بودن هندسیِ مرتبط با یک فرمو

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاباهدف کلی تصفیه فاضلابانواع فاضلابفاضلاب خانگی فاضلاب صنعتی پس آب ناشی از سیلابهافاضلاب کشاورزیتشابه فاضلاب های صنعتیآلودگی موجود در فاضلابهای صنعتیفاضلاب های ناشی از سیلاب هاتصفیه فاضلاببرخی میکروارگانیسم های موجود در فاضلابتصفیه بیولوژیک هوازیآزمایش های فاضلابشاخص های آلودگی آب و ف