👈 فروشگاه فایل 👉

روش حل در مدار قرار گرفتن واحدها (نیروگاه ها) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام مجله:

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS

عنوان مقاله:

Unit Commitment Solution Methodology Using Genetic Algorithm

Abstract—Solution methodology of unit commitment (UC) using genetic algorithms (GA) is presented. Problem formulation

of the unit commitment takes into consideration the minimum up and down time constraints start up cost and spinning reserve

which is defined as minimization of the total objective function while satisfying the associated constraints. Problem specific

operators are proposed for the satisfaction of time dependent constraints. Problem formulation representation and the simulation results for a 10 generator-scheduling problem are presented.

Index Terms—Optimization genetic algorithms (GA) unit commitment (UC) economic dispatch (EC

روش حل در مدار قرار گرفتن واحدها (نیروگاه ها) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده

روش حل در مدار قرار گرفتن واحدها (نیروگاه) با استفاده از الگوریتم ژنتیک در این مقاله ارائه می گردد. فرمول نویسی مساله در مدار قرار گرفتن واحدها (نیروگاه ها) قیود کمترین زمان خاموشی و در حال کار بودن، هزینه روشن کردن و رزرو چرخان را در نظر می گیرد که بصورت مینیمم سازی تابع هدف کل تعریف می گردد در حالیکه قیود مربوطه را ارضا کند. عملگرهای ویژه مساله برای ارضا کردن قیود وابسته به زمان پیشنهاد می گردد. فرمول نویسی مساله، نمایش و نتایج شبیه سازی برای یک مساله با 10 ژنراتور زمان بندی شده ارائه می گردد.

کلیدواژگان

بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، در مدار قرار گرفتن واحدها (نیروگاه ها)، پخش بار اقتصادی.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز هامون جازموریان عنوان آزمایش : ثبت تویچ عضلانی (میوگرافی ) تحقیق اثرات روزه پاورپوینت درباره تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی