👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه (کارشناسی ارشد) بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی اموزش پذیر12-8سال

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحقیق کارشناسی ارشد مشاوره

گرایش توانبخشی

عنوان

بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 1

مقدمه 2

بیان مساله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش 7

تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش 9

متغیر مستقل 9

متغیر وابسته 10

اهداف پژوهش 10

هدف کلی 10

اهداف اختصاصی 10

اهداف کاربردی 10

فرضیه های پژوهش 11

فرضیه اصلی 11

فرضیه های فرعی 11

فصل دوم 12

مقدمه 13

تاریخچه کم توانی ذهنی 14

تعاریف کم توانی ذهنی 15

طبقه بندی کم توانی ذهنی 21

کم توانان ذهنی آموزش پذیر 21

کم توانان ذهنی تربیت پذیر 21

کم توانان ذهنی حمایت پذیر 22

طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا 22

طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 23

علل کم توانی ذهنی 23

خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف 25

مهارت های اجتماعی 26

عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی 29

آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی 29

نقش و اهمیت هنر 31

تعریف نمایش 32

خاستگاه نمایش 34

نمایش به عنوان درمان 36

نمایش عروسکی و انواع آن 42

عروسک های سایه ای 42

عروسک های دستکشی 43

عروسک های میله ای 43

عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای 44

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53

فصل سوم 58

طرح پژوهش 59

جامعه آماری 60

روش نمونه گیری 61

ابزار پژوهش 61

قلمروها و زیر قلمرهای واینلند 63

قلمرو ارتباطی 63

قلمرو مهارت های زندگی روزمره 63

قلمرو اجتماعی شدن 64

قلمرو مهارت های حرکتی 64

قلمرو رفتارهای ناسازگار 64

روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

روش اجرا 65

ملاحظات اخلاقی 70

فصل چهارم 71

مقدمه 71

آمار توصیفی 71

آمار استنباطی 73

فصل پنجم 76

مقدمه 77

فرضیه اول 77

فرضیه دوم 78

فرضیه سوم 79

فرضیه چهارم 80

محدودیت های پژوهش 81

پیشنهادات پژوهش 82

پیوست ها 83

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: دامنه سنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 71

جدول 4-2: توزیع سطح تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 72

جدول4-3: بررسی نرمالیتی(K-S) متغیرهای پژوهش 72

جدول 4-4: مقایسه میانگین نمرات خرده آزمون های واینلند 73

👇محصولات تصادفی👇

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا سوالات نظارت عمران سال90 پایه 3 همراه با پاسخنامه