👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جریان اطراف سیلندر با مقطع مثلث

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این مقاله به بررسی رفتار و مشخصه های جریان در اطراف یک استوانه با مقطع مثلث (سیلندر مثلثی) با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است.

بدین منظور یک استوانه با سطح مثلث مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تکنیک های موجود به بررسی مشخصه جریان مانند سرعت در حالات مختلف پرداخته شده است.

معادلات ناویر – استوکس و انرژی پس از انتقال از دستگاه مختصات دکارتی به دستگاه منحنی الخط منطبق بر بدنه با استفاده از نرم افزار و روش همگرایی حل شده اند.

تغییرات پارامترهای مختلف در انتقال حرارت استوانه دیده شده و اعمال شده است و با توجه به نرم افزار توانسته ایم قسمت های حساس و پر تنش را در استوانه مورد نظر تشخیص دهیم.

👇محصولات تصادفی👇

اسلاید کامل مدلهای کنترل دسترسی اجباری (MAC) نقاشی راهنمای استفاده از فیسبوک برای والدین بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی گزارش کارآموزی الکترونیک (شرکت بهین پژوهش)