👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز

ارتباط با ما

... دانلود ...

خلاصه: گل جالیز کوچک یک گیاه یک ساله ، علف هرز انگلی است که اخیرا در سیستم تولید دانه شبدر قرمز Oregon یافت شده است. آزمایش های مزرعه ای در سال 2002 و 2003 در دو موقعیت برای ارزیابی 10 تیمار علف کش بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز به کار رفت. بنتازون، بروموکسیلین، گلیفوسات، ایمازوماکس، امازوماکس با بنتازون، ایمازتاپیر، MCPA و پندیمتالین مورد بررسی قرار گرفتند. تراکم گل جالیز کوچک، زیست پذیری دانه گل جالیز کوچک بعد از تیمار و شبدر آسیب دیده و عملکر دانه تعیین شد. کنترل کردئن گل جالیز کوچک با ایمازوماکس، گلیفوسات و ایمازوماکس به علاوه بنتازون بزرگ تر از شاهد تیمار نشده در هر دو سال بود. به هر حال، ایمازوماکس به علاوه تیمارهای بنتازون تنها تیمار علف کشی بودند که سطح بالایی از ایمنی محصول، کاهش تراکم گل جالیز کوچک و عدم کاهش عملکرد شبدر قرمز را نشان می داد. تیمارهای علف کش مانع از تولید دانه های گل جالیز زنده و ماندنی نمی شوند. مطالعه بعدی نیاز به توسعه گزینه های کنترلی دارد که مانع از کاهش عملکرد شبدر قرمز و تولید دانه های گل کوچک زنده در زمان به کار بردن قبا از رویش گل جالیز کوچک خواهد شد.

اختصارات: بنتازون، بروکسیلین، گلیفوسات، ایمازاموکس، ایمازتاپیر، MCPA، پندی متالین، گل حجالیز کوچک، شبدر قرمز

کلمات شاخص دیگر. علف هرز انگلی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انگیزه های مخالفت باحكومت علوی مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش ماشین آلات تولید سقف دال عرشه پرسشنامه سیاهه پرخاشگری اهواز (AAI) زاهدی فر و همکاران 97 الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی