👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

با توجه به عقیده ی فروید که می گوید:«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است.» و استفاده از مکانیسم هایی مثل والایش در مورد قشر هنرمند ودر این پژوهش شاعران، از آنجایی که توان بیان سمبولیک هیجانات خود به شکل والایش یافته را دارند، فرض اصلی پژوهش حاضر در«داشتن سلامت روان متفاوت شاعران نسبت به سایر افراد جامعه» ، گذاشته شد. برای بررسی این فرضیه، پژوهش پس رویدادی دنبال شد. برای جمع آورری اطلاعات نیز استفاده شد. با روش نمونه گیری اتفاقی نمونه ها انتخاب شدند.نمونه ی گروه شاعرSCL-25از پرسشنامه از شاعران مراجعه کننده به کانون ادبیات ایران واقع در تهران و شاعران مراجعه کننده به مرکز اصلی حوزه ی هنری تهران و نمونه ی افراد غیر شاعر از میان سایر اقشار غیر شاعر جامعه بودند. وابسته(فرضیه ی 1-6) وتحلیل واریانس دوطرفه(فرضیه ی 7)مورد استفاده قرارگرفت.t روش آماری تحت ویندوز(نسخه 16)استفاده شد.spssو از نرم افزار

نتایج حاکی از آن بودند که سلامت روان شاعران با افراد غیر شاعر تفاوت معنی داری با هم ندارند واگر تفاوتی در نمرات سلامت روان شاعران و افراد غیر شاعر دیده می شود ناشی از خطای تصادفی و نمونه گیری است. در نهایت فرضیه های مبتنی بر متفاوت بودن وضعیت سلامت روان و سایر افراد جامعه رد شدند.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول

ابعاد مسئله ی مورد بررسی

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم

گستره ی نظری مسئله ی مورد بررسی و پژوهش ها

تعاریف سلامت روان

ویژگی های افراد دارای سلامت روان

سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی

1ـ سلامت روانی و پیشگیری اولیه در دوران قبل از تولد:

2ـ سلامت روانی در آغاز کودکی:

3- سلامت روانی و بلوغ:

4- سلامت روانی در بالغین:

5- سلامت روانی میانسالان:

6- سلامت روانی دوران پیری:

سلامت روانی براساس دیدگاه های مختلف روانشناسی

مکتب روانکاوی

مکتب روان تحلیل گری

مکتب روانی-اجتماعی

مکتب انسان گرایی

مکتب رفتارگرایی

مکتب شناختی

مکتب هستی گرایی

هدف سلامت روانی

عوامل مؤثر بر سلامت روانی

اصول سلامت روانی

درباب تأثیر شعر

کا تا رسیس

شعر و سلامت روان

روانشناسی هنرمند

پژوهش های انجام شده

فصل سوم

روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه، نمونه، روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

اعتبار و روایی

توصیف ابعاد مقیاس SCL-25

روند اجرا و جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

تحلیل داده های پژوهشی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری

بحث و جمع بندی

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پیرانشهر گزیده ای از آثار ریچارد راجرز و رنزو پیانو پروژه کاربینی رشته کامپیوتر و it جزوه سیالات نصیر (قسمت سوم)( برای داوطلبان ارشد مکانیک) مجتمع تجاری آرمان