👈 فروشگاه فایل 👉

اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به ADHD دوره ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به ADHD دوره ابتدایی شهرستان بجنورد

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیر ها

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

تعریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم :ادبیات تحقیق

بخش اول :اختلال کمبود توجه ـ بیش فعالی

تاریخچه ADHD

سبب شناسی

مشکلات ناشی از بیش فعالی

تیزهوشی و بیش فعالی

بخش دوم : آموزش والدین

كنترل كودك بر اساس رویکرد رفتاری

بخش سوم : سلامت

بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در ایران و جهان

تحقیقات انجام شده در جهان

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم :

روش اجرای تحقیق

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

چکیده

اختلال کمبود توجه بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات دوره کودکی است که می تواند اثرات نامطلوبی بر روی فرد در دوره کودکی و نوجوانی، بر روابط خانوادگی و بخصوص سلامت عمومی مادران داشته باشد. و یکی از موثرترین راههای کاهش این اثرات نامطلوب، آموزش خانواده بخصوص مادران می باشد به این دلیل تحقیقی را با عنوان «اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به ADHD دوره ابتدایی شهرستان بجنورد» انجام شد که این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری، کلیه مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بجنورد که مبتلا به ADHD هستند، می باشد. نمونه آماری، 30 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به ADHD هستند که از طریق نمونه گیری خوشه ای از 30 مدرسه انتخاب شده اند. در ابتدا، مادران 2 گروه کنترل و آزمایش پرسشنامه GHQ را تکمیل نمودند. پس از آن مادران گروه آزمایش طی 12 جلسه آموزشی، الگوهای

شناختی ـ رفتاری جدید را آموختند در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی ندیدند. پس از اتمام آموزش، مادران هر دو گروه مجدداً تست GHQ را تکمیل نموده و نمرات محاسبه شده در 2 مرحله ثبت، سپس میانگین نمرات، تفاوت میانگین ها و واریانس محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون تی ـ استودنت برای گروه های مستقل انجام گردید.ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارتند از : پرسشنامه سلامت عمومی GHQ، پرسشنامه CSI4 که روایی و پایانی ابزار قبلاً اندازه گیری شده است و مورد تایید می باشد.این پژوهش دارای 5 فرضیه می باشد که چهار فرضیه آن تایید گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش مادران با رویکرد شناختی ـ رفتاری باعث افزایش سلامت جسمی، سلامت عمومی، کارکرد اجتماعی و کاهش اختلال اضطراب و اختلال خواب می شود.

کلید واژه :بیش فعالی، درمان شناختی ـ رفتاری، سلامت عمومی

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان بوکان اخلاق و حسنات اسلامی گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری بازیابی خدمات چند قیدی و چند تابع هدفه سیستم توزیع قدرت با اولویت مشتریان پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)