👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی سیستم حسابداری در ارگان دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

چکیده..........................................................................................................................................................

1

مقدمه............................................................................................................................................................

2

فصل اول: بررسی سیستم حسابداری در ارگانهای دولتی.................................................................

3

تعاریف.........................................................................................................................................................

4

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاه دولتی..................................................................................................

4

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی.................................................................................................................

5

دلایل مخالفین ثبت استهلاک برای دارایی ثابت.............................................................................................

7

موارد لزوم ثبت هزینه استهلاک برای داراییهای ثابت.....................................................................................

8

فصل دوم: تئوری حسابداری دولتی....................................................................................................

9

مبانی حسابداری............................................................................................................................................

10

مبانی نقدی(کامل)........................................................................................................................................

10

مبانی تعهدی(کامل)......................................................................................................................................

10

مبانی نیمه تعهدی..........................................................................................................................................

11

مبانی تعهدی تعدیل شده...............................................................................................................................

11

مبانی نقدی تعدیل شده..................................................................................................................................

12

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا........................................................................................

12

گزارشهای مالی تعهدی.................................................................................................................................

13

سیستمهای مدیریتی تعهدی............................................................................................................................

13

گزارشهای جامع دولت................................................................................................................................

15

بودجه بندی تعهدی.......................................................................................................................................

15

دیدگاههای موافق و مخالف..........................................................................................................................

16

ناسازه ها و تضادها........................................................................................................................................

17

خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی.................................................................................

19

لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی...........................................................................................

20

طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها.................................................................................................

20

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل..................................................................

20

لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها....................................................................

21

شرایط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی.....................................................................................................

21

لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی..........................................................................................................

21

وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی.........................................................

22

حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی...................................................................................................

22

حسابهای مستقلی که در ایران نگهداری میشوند.............................................................................................

23

فصل سوم: موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی................................................

26

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی.....................................................................................

27

خصوصیات سازمانهای دولتی........................................................................................................................

27

تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی.........................................................

28

اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدیم آنها بر اصول پذیرفته شده.................................

29

لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی.....................................................................................

30

تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی....................................................................................

31

فصل چهارم: تربیت معلم........................................................................................................................

32

ثبت اسناد حسابداری در قالب سرفصل های عاملیت.......................................................................................

33

ثبت تنخواه گردان پرداخت واگذاری............................................................................................................

33

ثبت واریز تنخواه عامل مالی مرکز اقماری یا کارپرداز مرکز معین..................................................................

34

ثبت سند هزینه قطعی دارای کسورات............................................................................................................

35

ثبت دریافت کسورات از مدیریت مالی..........................................................................................................

35

ثبت سند هزینه قطعی از محل وجوه سنوات قبل.............................................................................................

37

ثبت سند هزینه قطعی اختصاصی....................................................................................................................

39

ثبت سند هزینه قطعی اختصاصی دارای کسورات...........................................................................................

39

ثبت اسناد اختصاصی سنوات گذشته..............................................................................................................

40

ثبت سند هزینه قطعی از محل وجوه سنوات قبل.............................................................................................

40

ثبت سند هزینه قطعی اختصاصی از محل وجوه سنوات قبل دارای کسورات...................................................

41

ثبت سند قعطی دارای کسورات.....................................................................................................................

43

ثبت اسناد تملک دارایی های سرمایه ای سنوات گذشته.................................................................................

44

فصل چهارم:نتیجه گیری، منابع و مأخذ...............................................................................................

48

نتیجه گیری...................................................................................................................................................

49

منابع و مأخذ.................................................................................................................................................

50

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آماده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی پایان نامه کارشناسی کامپیوتر ایجاد امنیت در شبکه های Ad Hoc شیپ فایل بخشهای شهرستان عنبرآباد نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود تحقیق در مورددیابت و عوامل آن