👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 فرضیات تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 4

1-5 محدودیت های تحقیق.. 4

1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-7 روش انجام تحقیق.. 5

1-8 واژگان كلیدی.. 6

1-8-1 تجارت الکترونیکی.. 6

1-8-2 گمرک الکترونیکی.. 6

1-8-3 صادرات.. 6

1-8-4 پنجرة واحد. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق... 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 تعریف تجارت الکترونیک... 9

2-3 تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 10

2-4 انواع تجارت الکترونیک... 11

2-5 چارچوب تجارت الكترونیك... 13

2-6 مراحل تجارت الكترونیك... 13

2-7 مدل هاى تجارت الكترونیك... 14

2-8 مزایاى تجارت الكترونیكى.. 16

2-9 موانع تجارت الكترونیكى.. 17

2-10 تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک... 18

2-11 سازمان گمرک... 19

2-12 تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی.. 20

2-13 بیانیه مأموریت گمرک... 20

2-14 چشم انداز گمرک... 20

2-15 نقش گمرك... 21

2-16 وظایف گمرك... 21

2-17 ساختار سازمانی گمرک ایران.. 23

2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران.. 24

فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا. 25

2-20 مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی.. 26

2-21 گمرک الکترونیک... 27

2-22 تعاریف گمرک الکترونیکی.. 28

2-23 فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات.. 29

2-24 بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی عبارت است از: 31

2-25 تعاریف کلی از پنجره واحد. 32

2-23 رایج ترین مدل های پنجره واحد. 33

2-26 پنجره واحد در دیگر کشورها 34

2-27 پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز. 36

2-28 پیشینه تحقیق.. 37

2-29 اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 37

فصل سوم : روش انجام پژوهش.... 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش انجام تحقیق.. 40

3-3 جامعه آماری.. 41

3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 41

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.. 42

3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 42

3-7- 1 روایی.. 42

3-7-2 پایایی.. 43

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ 44

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف... 44

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق... 45

4-1 مقدمه. 46

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 46

4-3 تحلیل های توصیفی.. 47

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 47

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان.. 48

4-3-3 نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 49

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 51

4-5 آزمون فرضیه ها 52

4-5-1 آزمون فرضیه اول.. 53

4-5-2 آزمون فرضیه دوم. 54

4-5-3 آزمون فرضیه سوم. 55

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم. 56

4-6 خلاصه فصل چهارم. 57

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 58

5-1 مقدمه. 59

5-2 نتیجه گیری.. 59

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول.. 59

5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 60

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 60

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 60

5-4 پیشنهادات.. 61

5-5 موانع تحقیق.. 62

5-5-1 راهکارهای رفع موانع. 62

منـــابع و مـــأخذ.. 63

پرسشنامه.. 66

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان 6 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش ترجمه مقاله کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه پارتیان پاورپوینت ارزش گذاری به روش ارزش فعلی سود سهام(DDM) دانلود فایل ورد Word راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام