👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 3

1-3 فرضیات تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 4

1-5 محدودیت های تحقیق.. 4

1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-7 روش انجام تحقیق.. 5

1-8 واژگان كلیدی.. 6

1-8-1 تجارت الکترونیکی.. 6

1-8-2 گمرک الکترونیکی.. 6

1-8-3 صادرات.. 6

1-8-4 پنجرة واحد. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق... 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 تعریف تجارت الکترونیک... 9

2-3 تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 10

2-4 انواع تجارت الکترونیک... 11

2-5 چارچوب تجارت الكترونیك... 13

2-6 مراحل تجارت الكترونیك... 13

2-7 مدل هاى تجارت الكترونیك... 14

2-8 مزایاى تجارت الكترونیكى.. 16

2-9 موانع تجارت الكترونیكى.. 17

2-10 تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک... 18

2-11 سازمان گمرک... 19

2-12 تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی.. 20

2-13 بیانیه مأموریت گمرک... 20

2-14 چشم انداز گمرک... 20

2-15 نقش گمرك... 21

2-16 وظایف گمرك... 21

2-17 ساختار سازمانی گمرک ایران.. 23

2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران.. 24

فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا. 25

2-20 مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی.. 26

2-21 گمرک الکترونیک... 27

2-22 تعاریف گمرک الکترونیکی.. 28

2-23 فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات.. 29

2-24 بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی عبارت است از: 31

2-25 تعاریف کلی از پنجره واحد. 32

2-23 رایج ترین مدل های پنجره واحد. 33

2-26 پنجره واحد در دیگر کشورها 34

2-27 پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز. 36

2-28 پیشینه تحقیق.. 37

2-29 اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 37

فصل سوم : روش انجام پژوهش.... 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش انجام تحقیق.. 40

3-3 جامعه آماری.. 41

3-4 نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 41

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.. 42

3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 42

3-7- 1 روایی.. 42

3-7-2 پایایی.. 43

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ 44

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف... 44

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق... 45

4-1 مقدمه. 46

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 46

4-3 تحلیل های توصیفی.. 47

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 47

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان.. 48

4-3-3 نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 49

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 51

4-5 آزمون فرضیه ها 52

4-5-1 آزمون فرضیه اول.. 53

4-5-2 آزمون فرضیه دوم. 54

4-5-3 آزمون فرضیه سوم. 55

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم. 56

4-6 خلاصه فصل چهارم. 57

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 58

5-1 مقدمه. 59

5-2 نتیجه گیری.. 59

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول.. 59

5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 60

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 60

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 60

5-4 پیشنهادات.. 61

5-5 موانع تحقیق.. 62

5-5-1 راهکارهای رفع موانع. 62

منـــابع و مـــأخذ.. 63

پرسشنامه.. 66

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران بررسی كوتاه دربارة وضع زنان در دوران قاجار ( فتحعلی شاه قاجار ) بررسی سیستم های خبره برای پشتیبانی از تشخیص در رشته مغز و اعصاب بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی