👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت سیستمهای دودویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

•انواع داده‌ها

كشف خطا

نمایش عددی داده‌ها

نمایش عددی دادها

نمایش عددی دادها

نمایش عددی دادها

مقایسة اعداد در چهار مبنا

تبدیل بین مبناهای 16،2و8

تبدیل اعداد در مبنای 10به مبناهای دیگر

تبدیل دسیمال به مبنای R

تبدیل دسیمال به مبنای R

مكمل اعداد

• اعداد با ممیز ثابت

• اعداد علامت دار

• اعداد علامت دار

• نمایش اعداد با ممیز ثابت

• خصایص سه روش نمایش اعداد علامت دار

• خصایص سه روش نمایش اعداد علامت دار

• وزن ارقام در سیستم مكمل دو

• جمع اعداد علامت دار در سیستم اندازه-علامت

• جمع اعداد علامت دار در سیستم اندازه علامت

• جمع دو عدد علامت دار در نمایش مكمل دو

• جمع دو عدد نمایش داده شده در سیستم مكمل یك

• مقایسة نمایش اعداد علامت دار در سه سیستم

• مقایسة نمایش اعداد علامت دار در سه سیستم

• تفریق

• نمایش اعداد با ممیز شناور

• اعداد با ممیز شناور

• اعداد با ممیز شناور

• خصوصیات نمایش اعداد بصورت ممیز شناور

• نمایش داخلی و خارجی

• نمایش خارجی

• نمایش خارجی

• انواع كدهای دسیمال

• تحلیل كد گری

• نمایش كاراكترها بوسیلة كد ASCII

• كدهای تشخیص خطا

• كدهای تشخیص خطا

• تولید بیت توازن

• تولید كنندة بیت توازن

•جبربول

اصول جبر بول

جدول درستی توابع بولی

نحوه نمایش توابع بولی

تبدیل بین شكلهای متعارف

تبدیل توابع بولی به مجموع جملات می‌نیمم

تبدیل توابع بولی به فرم حاصلضرب جملات ماكزیمم

روش دیگر

گیت های منطقی در درون ICها

گیت AND

گیت NAND

•جدول درستی یك NOR

طراحی و تحلیل مدارهای تركیبی

تحلیل مدار با استفاده از جدول درستی

ساخت مدارهای تركیبی

تحقق NAND و NOR

ساده سازی توابع بولی

روشهای ساده‌سازی توابع

استفاده از قضایا و اصول جبر بول

جدول كارنو برای دو متغیر

جدول كارنو برای سه متغیر

كاربرد جدول كارنو در ساده‌سازی توابع

جدول كارنو برای چهار متغیر

جدول كارنو برای پنج متغیر

تبدیل انواع مختلف

مدارهای منطقی به یكدیگر

مداری تنها با گیتهای NAND

مداری تنها با گیتهای NOR

توابع XOR و XNOR

مدارهای جمع‌كننده و ضرب كننده

رابطة تمام جمع‌كننده

یك مثال از یك جمع كننده 4بیتی

نكات سریزی

مدارهای تركیبی

نحوة طراحی مدار تركیبی

مثال طراحی نیم‌جمع كننده

دو صورت متفاوت پیاده‌سازی مدار نیم‌جمع كننده

طراحی تمام‌جمع‌كننده

نمودار منطقی تمام جمع‌كننده

طراحی تمام‌تفریق كننده

طراحی مدار جمع‌كنندة BCD

مدار جمع‌كنندة BCD

نحوه مقایسة دو عدد

پیاده‌سازی تمام جمع‌كننده با دیكدر

MUX چهارتایی 2 خطی به 1 خطی

مراحل پیاده‌سازی

حافظه‌ها

بلوك دیاگرام كلی حافظه

سیكل‌های حافظه

ساختار داخلی یك حافظةRAM

حافظه‌های ROM

بلوك دیاگرام یك ROM

تحقق مدار تركیبی با استفاده از ROM

یك PALچهار ورودی-چهار خروجی

فلیپ‌فلاپها

مدارهای منطقی ترتیبی

مثالهائی از مدارات منطقی ترتیبی

حافظه چیست؟

مدارهای ترتیبی

جداول تحریك فلیپ فلاپها

ثباتها و شمارنده‌ها

👇محصولات تصادفی👇

روش ها وفنون تدریس 2 پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی پروژه کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل گزارش کارآموزی در کله پزی مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی